Pediatric Dentistry Symposium

Kovnatskyi Oleg

10.00-10.15

Slabkovskyi Vadim

10.15-11.00

Ishutko Ilona

11.00-12.00

Caries Monster Fighters

Ponomareva Natalia

12.00-12.45

Gukik Nazar

Iunakova Nataliia

12.45-13.30

13.30-14.00

14.30-15.30

Varivoda Myhailo

Kovnatskyi Oleg

15.30-16.30

Prices:

payment before August 10:  900 hryvnas for doctors, 600 hryvnas for sudents and interns

payment before August 25: 1100 hryvnas for doctors, 700 hryvnas for sudents and interns

payment after August 25:  1200 hryvnas for doctors, 800 hryvnas for sudents and interns